2016 års energiskatt för el december 14, 2015


Regeringen har nu beslutat om vilka skattesatser för energiskatten på elektrisk kraft som ska gälla för 2016.

Följande gäller:

  • 0,5 öre per kilowattimme för elektrisk kraft som förbrukas i industriell verksamhet i tillverkningsprocessen eller vid yrkesmässig växthusodling.
  • 0,5 öre per kilowattimme för elektrisk kraft som förbrukas i skepp som används för sjöfart och som har en bruttodräktighet om minst 400, när skeppet ligger i hamn och spänningen på den elektriska kraft som överförs till skeppet är minst 380 volt.
  • 19,3 öre per kilowattimme för annan elektrisk kraft än som avses under 1 och 2 och som förbrukas i kommuner som anges i 11 kap. 4 § lagen om skatt på energi.
  • 29,2 öre per kilowattimme för elektrisk kraft som förbrukas i övriga fall.

2016 års skattesatser innebär en sänkning med 0,2 öre per kWh av den generella skattenivån och en sänkning med 0,1 öre per kWh av den sk “norrlandsskattesatsen”. Förändringarna träder i kraft 1 januari 2016. Enligt 11 kap. 3 § (1994:1776) om skatt på energi.